Category

Kund case
PROJEKTET Kunden önskade minska antalet samtal till kundtjänst och därmed minska kostnaderna. Kunder ringde in för att hantera diverse ärenden som berör deras prenumeration. Önskemålet var att prenumeranter ska kunna genomföra sina ändringar digitalt, detta genom att digitalisera kundtjänst. ACGs roll och uppdrag var att ta fram en ny kundservicewebb som kunde hantera kundärenden och...
Read More
PROJEKTET Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att fullgöra företagets uppgifter i enlighet med ny modell. Målet är en etablerad och kommunicerad beskrivning av arbetssätt, uttryckt i processer. ACGs roll och uppdrag har varit att med sin specialistkompetens inom konfigurationsledning vara en drivande kraft inom förbättringsarbetet av delprocessen konfigurationsledning PROJEKTVINSTER En förbättrad och...
Read More
PROJEKTET Syftet med projektet är att avveckla äldre systemplattform tidsoptimerat och resurseffektivt och samtidigt fokusera på uppbyggande av ny försörjningsstark systemplattform. Målet är en ny mer kravprecis plattform med fokus på bred funktionsförmåga och ackrediteringsdulighet. ACGs roll och uppdrag är att med sin specialistkompetens inom konfigurations- och kvalitétsledning effektivisera avslut och etablering  av systemplattform. PROJEKTVINSTER...
Read More
PROJEKTET Många parallella initiativ och projekt Få eller inga projekt hade tydliga mål, uppföljning eller utvärdering En känsla av att mycket sattes igång men lite eller inget gick i mål ACG hjälpte kunden skapa ett projektkontor som följde upp de viktigaste projekten ACG skapade tillsammans med kunden ett ramverk för projektmodell, rapportering, mallar för statusrapportering,...
Read More
PROJEKTET Kunden hade ett antal föråldrade verksamhetssystem som behövde ersättas med ett system som bättre stödde verksamhetens krav. Mellan förstudie och införande gjordes en omfattande upphandling där ett antal leverantörer och CRM-lösningar utvärderades. PROJEKTVINSTER Framtagande av: Adm. Föreskrifter/Upphandlingsformalia. Kommersiella villkor/avtalsgrun Informationsmodell Funktionskrav IT-tekniska krav Krav på leverans och service Underlag för avveckling, införande och migrering...
Read More
PROJEKTET Två större systerorganisationer med liknande behov, men olika uppsättning av likvärdiga system, behövde enas om samma system. Olika offshore team och olika organisatoriska behov. Konsulten agerade Projektledare för projektet och Produktägare för systemen. PROJEKTVINSTER Främst lägre kostnader, sett till antal licenser och antal utvecklare. Mindre antal systemberoenden. Förbättrat samarbete mellan organisationerna. PROJEKTINFORMATION Agil projektmetodik....
Read More
PROJEKTET Två större systerorganisationer med stora problem att få beställnings- och utvecklingsprocessen att gå ihop. Beroenden till flera tunga svårhanterade system, och otillräckligt teknisk kunskap i organisationen. Olika offshore team och olika organisatoriska behov. Konsulten agerade Produktägare och Team Lead. PROJEKTVINSTER Ökad kontroll över beställnings- och utvecklingsprocessen. Minskade ledtider och lägre kostnader. Tydligare ägarskap och...
Read More
PROJEKTET Kunden hade de senaste åren haft svårt att nå de uppsatta målen gällande att leverera effektiva IT-tjänster till de gemensamma bolagen. Kunden hade genomfört tre stora förändringsinitiativ som inte gett önskad effekt. Advanze hjälpte kunden med att transformera verksamheten från en central leverantör till strategisk styrfunktion. Förändringen krävde en ny organisation och en helt...
Read More
PROJEKTET Kunden hade besparingskrav och behövde strukturera och kommunicera IT:s leverans på ett relevant sätt för verksamheten. Lite förenklat kan sägas att de behövde röra sig från att sälja timmar och prylar till att erbjuda helhetslösningar som tydligt kommunicerade sitt värde till kunden. På så vis kunde bättre beslut tas gällande var och hur besparingar skulle genomföras....
Read More
PROJEKTET Kunden hade ett egenutvecklat och föråldrat verksamhetssystem som behövde ersättas med ett system som bättre stödde verksamhetens krav. Innan införande saknades en total kundbild och stora delar av processflödet var manuellt och helt utan spårbarhet.Kunden hade ett egenutvecklat och föråldrat verksamhetssystem som behövde ersättas med ett system som bättre stödde verksamhetens krav. Innan införande...
Read More
1 2

Senaste kommentarer

    Kund Case